Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

 

Zápis do 1. třídy proběhne v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), v úterý 12. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

Zápisní lístek, Žádost o přijetí i Žádost o odklad budou připraveny ve škole k vyplnění v den zápisu.

 

Podklady nutné k:

 

 1. ŽÁDOSTI O ZÁPIS
 • Žádost o přijetí – zde.
 • Zápisní lístek – zde.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce.
 • Rodný list nebo kopii rodného listu dítěte k ověření údajů.
 • V případě, že dítě již odklad povinné školní docházky mělo minulý rok – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • Pětileté děti (narozené v období od září do konce prosince 2016) – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

 1. ŽÁDOSTI O ODKLAD
 • Žádost o odklad povinné školní docházky – zde.
 • Kopii (scan, foto) rodného listu dítěte nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou správné.
 • Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení (PPP, SPC).
 • Vyjádřené odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V případě, že se zákonný zástupce nemůže dostavit osobně k zápisu dne 12. 4. 2022, může žádost a další nezbytné dokumenty doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma, odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • přímo do schránky školy,

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 19. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.
 • Zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty.
 • Pro děti budou připraveny aktivity pro sledování citové a sociální zralosti, komunikační dovednosti, prostorové orientace, rozeznávání barev, početní představivosti, kresby a grafomotoriky apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 – 20 minut).
 • Po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
 

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

 

Důležité informace k zápisu

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
 • Pokud byl dítěti (v roce 2021) udělen odklad školní docházky, přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. V případě přijímání dětí, které jsou narozeny od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je potřeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/2023:

 • Ve školním roce 2022/2023 Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, Šafránka 54, okres Brno-venkov otevře jednu první třídu.
 • Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu.
 • V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, a to dle kritérií:
 1. Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2022 v ZŠ nebo MŠ Rozdrojovice sourozence.
 2. Přednostně budou přijímány děti s menší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště k hlavnímu vchodu školy).

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/