Kritéria pro přijetí

 

Na přijetí žáka do ŠD není nárok. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě žádosti o přijetí do ŠD (zápisního lístku) a posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD (60 žáků).

  1. Do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy Rozdrojovice.
  2. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.
  3. Přijímáni dále budou žáci 3. až 5. ročníku podle data narození, od nejmladších po nejstarší docházející žáky na škole.
  4. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili řádně a včas poplatky za ŠD nebo který závažným způsobem porušil Řád ŠD.
  5. Na přijetí do ŠD mají nárok jen žáci, kteří budou navštěvovat ŠD nejméně čtyři dny v týdnu a kteří mají úplně vyplněný zápisní lístek do ŠD, včetně záznamů o pobytu a propouštění účastníka.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/